x

"Fantasimutantenes reise"

 

Utendørs skulptur for Stokke ungdomskole

2017

hans martin øien

Fotografert 2023, seks år etter montering.

Skulptur som et identitet skapende samlingspunkt med sitte og mingle muligheter.

For elever på ungdomsskolen er leker noe en gjerne anser som et tilbakelagt stadie. Denne skulpturen er ikke en "lekeskulptur" men et slags minnesmerke / monument over lekenes betydning i ens liv.

Sandefjord er en kommune hvor å reise til sjøs og i luften har vært viktig i folks liv og arbeide, jeg tenker på f.eks.: vikingenes reiser, hvalfangst tiden og moderne sjarter-reiser med fly fra Torp.
Med Skulpturen har jeg vært opptatt av reise og evolusjon fra en utvidet og poetisk synsvinkel. Og jeg har ønsket å fremstille bevegelse i vann, luft og rom i et fast og bestandig materiale.
Skulpturen inneholder også en lineær figur-rekke som kan skape assosiasjoner til evolusjons historie. Rekken består av
en fugl (papegøye) apemennesket (som ligner på en wookie fra Starwars) og en Legofigur som både representerer mennesket og en robot. Det er mennesket / roboten som styrer «fartøyet», apemennesket er mannskap og papegøyen har den fulle oversikt.
Man kan få inntrykk av at «fartøyet» bryter bølger på sjøen, eller er et flyvende teppe, eller et flagrende papirark.
Min idé er at dette verket skal skape en rekke assosiasjoner og tanker omkring menneskets reise gjennom tid og rom, gjennom kunnskap og utvikling. Skulptur-gruppen sier også noe om kunstig intelligens og data vitenskap. Den har et formspråk som kan sammenlignes med data generert 3D modellering og data spill med sin rene geometri, samtidig som den refererer til Lego-leker og science fiction. Tittelen «Fantasimutantene» refererer til hvordan inntrykk fra barndommens leker og film/spill- opplevelser blander seg med tingene vi omgir oss med og aktiviteter vi gjør som ungdom og eldre. Barndomsinntrykkene blir viktige elementer i vårt eget utrykk og identitet når vi blir eldre.

 

Outdoor sculpture for Stokke youth school. Norway

Material: Light gray, red and yello granite. Made 2017

Sculpture as an identity-creating hub with sitting and mingling opportunities. For pupils in secondary school, toys are something that one would consider to be a laid-back stage. This sculpture is not a "toy sculpture" but a kind of memorial / monument of the significance of toys in one's life. Sandefjord is a municipality where traveling by sea and in the air has been important in people's lives and work. With this sculpture I have been concerned with travel and evolution from an expanded and poetic point of view. And I have wanted to create movement in water, air and space in a solid and durable material; granite. The sculpture also contains a linear figure series that can create associations with the history of evolution. The series consists of a bird (parrot) monkey (similar to a Starwars wookie) and a Lego figure representing both man and a robot. It is the human / robot that controls the "vessel", the monkey is the crew and the parrot has the full overview. One can get the impression that the "vessel" is breaking waves at sea, or is a flying blanket, or a fluttering sheet of paper. My idea is that this work will create a number of associations and thoughts about man's journey through time and space, through knowledge and development. The sculpture group also says something about artificial intelligence and computer science. It has a design language comparable to data generated 3D modeling and data games with its pure geometry, while also referring to Lego toys and science fiction. The title "Fantasy Mutants" refers to how impressions from childhood's toys and film / gaming experiences blend with the things we surround ourselves with and activities we do as youth and the elderly. Childhood impressions become important elements of our own expression and identity as we grow older. The Danang Sculpture Foundation in Vietnam was a Norwegian development cooperation project initiated by the sculptor Øyvin Storbækken. In 2003, Øyvin received funding from Norad ( Norwegian Agency for Development Cooperation) and the Norwegian Church Aid to build a stone carving workshop by the marble mountains outside the city of Da Nang. It lasted until about 2008, during which time he trained 13 Vietnamese. The local stone cutters were trained in modeling, copying, enlargement and advanced stone carving in addition to English teaching. Today, the workshop is self-run and do work for artists from many different countries.

hans martin řien
Første cad tegning. hans martin řien
Renderinger av Marius Dahl hans martin řien
  hans martin řien
Skalamodell i tre, gips og glassfiber hans martin řien

Produksjon i Danang Sculpture Foundation, Danang Vietnam.

Danang Sculpture Foundation i Vietnam som har produsert steinene, var et Norskt utviklingsprosjekt initiert av skulptøren Øyvin Storbækken.

Øyvin fikk i 2003 finansiert støtte fra Norad og hjelp fra Kirkens nødhjelp til å bygge opp et stein hoggerverksted ved marmorfjellene utenfor byen Da Nang.
Det varte frem til ca 2008, hvor han i den perioden lærte opp 13 vietnamesere. De lokale steinhuggere ble trent i modellering, kopiering,
forstørring og avanserte steinhogging i tillegg til engelsk undervisning.
I dag er verkstedet selvdrevet og utfører arbeid for kunstnere fra mange ulike land.

 

hans martin řien
  hans martin řien
  hans martin řien
Montering Stokke ungdomskole sammen med Johansen monument AS hans martin řien
  hans martin řien
  hans martin řien
  hans martin řien