x

 

 

 

 

"Mellom himmel og jord"

Utsmykking av Jønsberg videregående skole, Stange

 

 

 
hm

hans martin øien

 

© 2013 Hans Martin Øien

hm
 

hm

Ornament fra den gamle lokale bondekulturen

 

Bakgrunn for utsmykkingen

I forbidelse med at Jønsberg videregående skole har fått en ny stor verkstedshall var det satt av penger til en utsmykking på skolens område. Jønsberg vgs. skole har et utdanningsprogram innenfor; naturbruk, teknikk og industriell produksjon, Skolen er landets eldste landbruksskole og ble etablert i 1847. Skolen driver et stort og allsidig gårdsbruk og har i tillegg verksteder for tre og metall. Skolen er bærer av mye gammel kultur og tradisjon, samtidig som den er i stadig endring.

Stikkord for utsmykkingen var: "Tradisjon - innovasjon - kunnskap - utvikling - bærekraft - grønn vei inn i framtiden - gjenbruk og vekst. Det var et sterkt ønske om at kunsten kunne bli et samlingspunkt, blikkfang og et visuelt kjennetegn på skolen.

Etter befaring på skolens område ble det nevnt en gammel bronseklokke som tidligere hadde tilhørt en driftsbygning på gården. Bygningen eksisterer ikke lenger men klokken var blitt tatt vare på selv om den var i dårlig forfatning, det hadde lenge vært et ønske om å få restaurert klokken og få gitt den en ny plass. Dette ga ideen til en skulptur med funksjon som "støpul"- klokketårn.

Beskrivelse av ide

Selve skulpturen består av to store valsede cortenstålplater  i 15mm tykkelse og fire meters høyde. Platene har vannskjærte motiver som dels er hentet fra den lokale bondekulturens planteornamenter og dels er tegninger av innsekter som beveger seg i disse planteornamentene. Motivene skal sammen med det røffe og industrielt tilvirkede materialet gi en henvisning til forbindelsen mellom moderne industrielt jordbruk og tradisjonell bondekultur og historie. Skulpturen skal også skape en bevissthet om jordbrukets avhengighet av naturens syklus og dyrenes innvirkning i naturen.

Stålplatenes proporsjoner er inndelt etter det gylne snitt og er speilinger av hverandre. Satt sammen danner de en stående sylinder - en silo form.

Klokken har fått et stativ i rustfritt stål som er plassert i sentrum av skulpturen, og gulvet er belagt med granittsteiner. Steinene ligger i et gitt mønster med heksagon som utgangspunkt, dette er med på å tegne fundamentet for skulpturens sylinderiske form. Mønsteret i steinen symboliserer tidens gang og består av en tolvtakket stjerne som representerer de tolv måneder i året.

 

Art project for Jønsberg high school 2013

Material: Corten steel, steel, stone, wood and bronze.

In conjunction with the Jønsberg high school being given a new large workshop hall, money was allocated for an art project in the school's area. Jønsberg vgs. school has an educational program within; nature, technology and industrial production. The school is the country's oldest agricultural school and was established in 1847. The school runs a large and versatile farm and also has workshops for wood and metal. The school is a carrier of much old culture and tradition, while at the same time constantly changing. Key words for the decoration were: "Tradition - innovation - knowledge - development - sustainability - green way into the future - reuse and growth. There was a strong wish that art could become a rallying point, eye catching and a visual characteristic of the school.

After surveying the school grounds, it was mentioned an old bronze bell that had previously belonged to a farm building on the farm. The building no longer exists but the clock had been taken care of even though it was in poor condition, it had long been a desire to have the clock restored and given it a new place. This gave the idea of ​​a sculpture with the function of "casting" bell tower.

Description of idea: The sculpture itself consists of two large rolled corten steel plates of 15mm thickness and four meters height. The plates have water-cut motifs that are partly taken from the plant ornaments of the local peasant culture and partly are drawings of insects that moves in these ornaments. The motifs, together with the rough and industrially manufactured material, should give a reference to the connection between modern industrial agriculture and traditional peasant culture and history. The sculpture will also create an awareness of agriculture's dependence on the natural cycle and the impact of animals on nature. The proportions of the steel plates are divided according to the golden section and are reflections of each other. Taken together, they form a standing cylinder - a silo shape. The bell has a stainless steel stand placed in the center of the sculpture, and the floor is covered with granite stones. The stones are in a given pattern with hexagon as a starting point, this helps to draw the foundation of the sculptural cylindrical shape. The pattern in the stone floor symbolizes the passage of time and consists of a twelve-pointed star representing the twelve months of the year.

 

 

 
hm
 

hm

den gamle klokken etter restaurering

 

hm

vannskjæring av plater

 

 

 

hm

 

 

 

hm

valsing av cortenstål

 

 

hm

fjerning av glødelag

 
 

hm

granitt i to farger

 
hans martin øien
 

hans martin øien

sammensveising av elementer

 
 

hans martin øien

 

 
 

hans martin øien

 

 
 
hans martin øien
 

 

hans martin øien

hans martin øien

hans martin øien

 

hans martin øien

Lysdesign: Lorang Brendløkken / Redlight Design

Vinterbilder fra Kunstbanken Hedemark