x

"Helt på håret"

Kunstprosjekt for Trondheim Helsevakt 2018

Kunstprosjektet er tilpasset helsevaktens akuttmottak.
."Et kunstprosjekt her vil markere inngangen, være en velkomst til alle som ankommer bygget og gi stedet identitet slik at publikum lett kan finne frem
...og gjerne gi et lite smil til folk i en sårbar situasjon”.
Det var et ønske fra komiteen at jeg benyttet formspråk fra Legofiguren
(Lego byggeklosser) på en måte jeg har gjort tidligere. Under utviklingen av ideene
bygget jeg ulike modeller og utkast med tradisjonelle legoklosser før jeg endte opp med skulpturene "Helt på håret" og "Doktor universalis"

Helt på håret refererer til et uttrykk som jeg husker fra min egen oppvekst.
"Helt på håret" beskriver noe som var en "hårsbredd fra" katastrofen.
Noe eller noen som klarer seg med små marginer.
Det refererer til noe som var veldig nære på å skje.
Samtidig er "Helt på håret" en lek med ord inspirert av situasjonen skulpturen avbilder,
- en helt som har havnet på hodet.

Man kan også betrakte skulpturen som en hyllest til alle de anonyme helter som jobber i helsevesenet og de som jobber i felten som ambulansepersjonell. Her fremstår de som en tradisjonell skulptur på sokkel men som asiktsløse figurer som i tillegg til å referere til helsearbeideren også refererer til abstrakt geometri og Lego-figuren som vi kjenner den fra Lego leken. Skulpturen er skråstilt i forhold til byggningen for å forsterke intrykket av figurer i bevegelse, som om de er fryst i et øyeblikk på vei mot akuttmottaket og plassert på sokkel der og da.

Skulpturen er utført i gul og mørk grå granitt. Til skulpturen hører to benker som er
utført i mørk grå granitt og eik. Benkene er også inspirert av Lego-klosser og
er med på å aktivisere det avgrensede området hvor skulpturen er plassert..

 

.

hans martin řien

Art project for Trondheim Health Guard 2018 The art project is adapted to the health care emergency department. . "An art project here will mark the entrance, be a welcome to all arriving ... and likely to give a little smile to the people in a vulnerable situation." It was the wish of committee that I used idiom from Lego figure (Lego building blocks) in a way I have done in the past. During the development of the ideas I built various models and drafts with traditional Lego bricks until I ended up with the sculptures "indescribably close" and "Doctor universalis" "indescribably close" refers to an expression that I remember from my own upbringing. "Helt på håret" describes what was a "hair break from" the disaster. Something or someone who manages with small margins. It refers to something that was very close to happening. At the same time "Helt på håret" is a play with words inspired by the situation the sculpture depicts - a hero who has landed on his head.

One can also regard the sculpture as a tribute to all the anonymous heroes who work in the health care system and those who work in the field as ambulance personnel. Here they appear as a traditional sculpture on the pedestal but as senseless figures who, in addition to referring to the health care worker, also refer to the abstract geometry and the Lego figure as we know it from the Lego toy. The sculpture is inclined to the building to reinforce the impression of moving figures, as if frozen for a moment on their way to the emergency room and placed on the pedestal there and then. The sculpture is made of yellow and dark gray granite. The sculpture includes two benches made of dark gray granite and oak. The benches are also inspired by Lego bricks and help to activate the bounded area where the sculpture is placed ..

images from the prosess:

hans martin řein

 

hans martin řien

 

hans martin řien

 

hans martin řien

 

hans martin øien