x

"Før Elvenes Tid"

Utendørs kunstprosjekt for Hønefoss videregående skole 2015

 

Bakgrunn for idé

Et amfi handler i utgangspunktet om formidling av språk og kultur i ulike former og på ulike nivåer. Det var denne tanken som fikk meg til å invitere Forfatter Øivind Hånes med til et samarbeid om utforming av amfiet.

Hvordan kan et skrevet dikt på et A4 ark bli til et Amfi?

Ved å krølle og brette ark på ulike måter kommer man rask frem til en «trekkspill» formasjon som kan utmerket brukes som en amfi. Ved å brette arket diagonalt og legge det i et terreng tilsvarende terrenget ved skolen, blir formen mer dynamisk og interessant skulpturelt. Amfiet ble mer organisk med myke avrundinger og bølgende profiler. Ved å brette en irregulær form med trinn i ulike dybder mens avsatsene var omtrent like høye fremstår Amfiet mer skulpturell, bestående av kun ulike flater. De ulike trinnene vil kunne innby til en mer leken og morsom måte å sitte på.

For å gjøre stedet til en lun plass skjermet for vind er terrenget formet med en fordypning. Den skulpturelle delen av amfiet vil kunne ligge inne i denne terrengfordypningen og terrenget selv vil kunne formes med avsatser slik at det blir en forlengelse av skulpturens avsatser. Med en trinn høyde på 50 cm. Vil man med syv trinn nå full høyde på terrenget. På denne måten vil skulpturen gi intrykk av å være et sammenkrøllet ark som har blitt fanget opp av fordypningen og trinnene i terrenget.

Amfiskulpturens bølgende form og plassering kan minne om vann som renner i terrenget. Dette gir amfiet en relasjon til byen Hønefoss sin geografiske opprinnelse – imøte mellom to elver, Bengna og Randselva. Skulpturen kan fremstå som et tørt elveleie, slipt av vann. Derfor tittelen: "Før elvenes tid" som forøvrig er tittel til et dikt av Hånes. Diktet preges inn i skulpturen som om det er skrevet for hånd på et stort ark, ordene blir brutt  av den bølgende bevegelsen og man må bevege seg på skulpturen for å se sammenhengen og innholdet i diktet. På avstand fremstår ordene som ornamenter på den store lyse flaten. Teksten fremheves ved at den er hånd-hugget i relieff, ordene står litt høyere enn selve steinens overflate, overflaten er meislet til en fin ru overflate mens ordene poleres. Dette gjør at diktet vil bli tydelig mørkere enn resten av steinen når steinen er tørr, mens når steinen blir våt viskes ordene nesten helt ut. Skulpturen består av 38 granittsteiner.

Proposeal:

Hans Martin Øien

Background for idea:

An amphitheater is basically about the dissemination of language and culture in different forms and at different levels. It was this thought that led me to invite Author Øivind Hånes to a collaboration on the design of the amphitheater. How can a written poem on an "A4 sheet" turn into an Amphi? By curling and folding sheets in various ways, you quickly arrive at an "accordion" formation that can be excellent used as an amphitheater By folding the sheet diagonally and placing it in the sloping terrain of the school, the shape becomes more dynamic and interesting as a sculpture. The amphitheater become more organic with soft rounding and undulating profiles. By folding an irregular shape with steps of different depths and the ledges, the "grandstand" appears more sculptural, consisting of only different surfaces. The various steps will offer a more playful and interesting way to sit. The undulating shape and location of the "amphi sculpture" can be reminiscent of water flowing into the terrain. This gives the amphi sculpture a relation to the geographical origin of the town of Hønefoss - sited in the meeting between two rivers, Bengna and the Randselven. The sculpture may appear as a dry river bed, sanded by water. Therefore the title: "Before the time of the rivers" which is otherwise the title of a poem by Hånes. The poem is carved out of the stone as if it was written by hand on a large sheet, the words are broken by the undulating movement and one has to move on the sculpture to see the context and content of the poem. At a distance, the words will appear as ornaments on the large bright surface. The text is emphasized by being hand-carved in relief, the words are slightly higher than the surface of the stone itself, the surface is spiked and sanded to a nice rough surface while the words are polished. This means that the poem will be clearly darker than the rest of the stone when the stone is dry, while when the stone gets wet the words are almost completely erased. The sculpture consists of 38 granite stones.

Images from production:

Hans Martin Øien

hans martin øien

Her fotografert 2023, åtte år etter montering.

hans martin øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

hans martin øien

 

Hans Martin Øien

 

Hans Martin Øien

 

hans martin øien

 

hans martin øien

 

 

© 2015 Hans Martin Øien